Ovde ćemo govoriti o korišćenju hidroenergetskog potencijala malih vodotokova. Veliki hidroenergetski sistemi su kod nas skoro svi izgrađeni ili će se graditi o čemu vodi računa država. Preko 1000 mogućih lokacija u Srbiji sa pojedinačnom instalisanom snagom manjom od 10 MW mogu da daju ukupnu instalisanu snagu od oko 500 MW. Kada bi se izgradili svi potencijalni kapaciteti malih hidroelektrana to bi u ukupnoj neto instalisanoj snazi u Srbiji iznosilo manje od 5%. Iako ovo nije značajna količina energije ipak za njeno dobijanje u termoelektrani bilo bi potrebno da se utroši godišnje oko 2,3 miliona tona lignita što je ekvivalentno uštedi od oko 50 miliona USD.
Mala ili mikroelektrana sastoji se od: brane koja obezbeđuje vodozahvat, cevi koja vodi do turbine, turbinskog regulatora protoka, turbine, elektrogeneratora i mernoregulacione opreme.

Mikroelektrane snage manje od 20 do 30 kW obično se ne priključuju na elektrodistributivnu mrežu pa se tako dobijena električna energija koristi lokalno.

Za izgradnju minihidroelektrana potreban je veliki broj saglasnosti i dozvola nadležnih državnih organa. Zbog nedostatka određenih podzakonskih akata procedura dobijanja svih potrebnih dozvola je vrlo otežana, dugotrajna, mukotrpna pa čak i nemoguća.

Stvarna cena izgradnje malih hidrolektrana je znatno veća od same opreme zbog izgradnje brane i uređenja vodotoka uzvodno i nizvodno od brane. Ali sve ukupno, cena je prihvatljiva i u Srbiji će usled neminovnog porasta cene električne energije sve više biti isplativo podizanje minihidroelektrana pogotovo što je učešće domaćeg rada i domaće opeme znatno veće od uvoznih komponenti. Takođe je značajno upošljavanje naše stručne radne snage.