Centar za promovisanje, razvoj i primenu obnovljivih izvora energije - Centrala
je nevladina organizacija koja je osnovana da bi ispunila sledeće ciljeve:
• sakupljanje, sticanje, razvijanje i prenošenje znanja o obnovljivim izvorima energije
• ostvarivanje uticaja da se to znanje primeni u Srbiji
• podizanje svesti građana Srbije o potrebi štednje energije i njenog dobijanja iz obnovljivih izvora energije

Ostvarivanje ovih ciljeva planirano je kroz sledeće aktivnosti:
• Praktično predstavljanje primene obnovljivih izvora energije sa ukazivanjem na njihov značaj, razvoj i primenu u svetu.
• Obuka učenika, studenata, naučnog podmlatka, budućih korisnika i proizvođača opreme putem predavanja, seminara i drugih oblika stručnog obrazovanja o obnovljivim izvorima energije.
• Organizovanje stručnih saradnika u okviru razvojnih i demonstracionih projekata iz oblasti primene obnovljivih izvora energije.
• Povezivanje i uspostavljanje saradnje sa sličnim institucijama u Srbiji i svetu i slanje predstavnika na konferencije i sajmove posvećene obnovljivim izvorima energije.
• Izdavanje biltena i časopisa, popularnih brošura i knjiga kao i elektronskih izdanja stručnih radova o obnovljivim izvorima energije.
• Obavljanje praktičnih poslova: savetovanje, projektovanje, nabavka i isporuka opreme, montaža, puštanje u pogon i merenje dobijenih rezultata u oblasti primene obnovljivih izvora energije.

“Centrala” se nalazi u Šimanovcima na 25 km od Beograda u prostoru čiji je vlasnik firma Bit inženjering.

“Centrala” je za sada opremljena sledećom opremom:
• Toplotna pumpa snage 18 kW tipa voda - voda koristi geotermalnu energiju za podno zagrevanje zgrade od 400 m2. U toku ove zime pokazala se izuzetno dobro jer štedi oko 70% novca u poređenju sa drugim energentima.
• Tri fotonaponska panela ukupne snage 360 W koji pune akumulatore kapaciteta 260 Ah.
• Dva fotonaponska panela od amorfnog silicijuma ukupne snage 90 W
• fotonaponski demo eksponat opremljen sa jednim fotonaponskim panelom snage 100 W, regulatorom za punjenje akumulatora , pretvaračem 12 V/ 220 V snage 500 W, akumulatorom 12 V/12 Ah, kompakt fluo sijalicom za 12 V snage 11 W i kompakt fluo sijalicom za 220 V snage 18 W.
• Kompletna meteorološka stanica
• Vetrogenerator snage 400 W
• Sistem za zagrevanja sanitarne vode koji se sastoji od vakuumskih solarnih kolektora, solarnog bojlera od 120 l, cirkulacione pumpe i elektronskog diferencijalnog termostata.

Uskoro planiramo postavljanje sledeće opreme:
• Vetrogeneratori snage 2 kW i 500 W
• Fotonaponski paneli ukupne snage 1 kW koji će biti priključeni na električnu distributivnu mrežu
• Ventilacioni sistem sa rekuperacijom energije

Obnovljivi izvori energije
Obnovljivi izvori energije su oni energetski izvori koji se obnavljaju istom brzinom kojom se i troše.
Energija Sunca je tipičan primer jer neprekidno dospeva na Zemlju. Slobodno se može reći da sva energija na Zemlji vodi poreklo od Sunca. Energija vetra je takođe posledica zagrevanja vazduha pod uticajem Sunca. Energija dobijena iz biomase takođe je energija sunca koja je postupkom fotosinteze uskladištena u biljkama. Hidroenergija reka nastala je kao posledica isparavanja vode pod uticajem Sunca. Pored ovih prirodnih oblika konverzije sunčeve energije, čovek je napravio još i postupke termalne i fotonaponske konverzije sunčeve energije u toplotnu energiju i električnu energiju.

Čovek je svojim nepromišljenim aktivnostima u bližoj i daljoj prošlosti doveo do toga da se nalazimo na samim granicama mogućnosti za dalji opstanak.
Zbog tog razloga primena obnovljivih izvora energije postaje jedan od glavnih oslonaca u borbi za smanjenje zagađenja Zemlje. Evropska Unija je donela i sprovodi ambiciozan plan da se u periodu do 2020. godine udeo obnovljivih zvora energije u ukupnoj energetici sa sadašnjih 6% poveća na 20%. Plan i pored toga što je veoma ambiciozan ima još i dopunu da i energetska efikasnost mora da se poveća za 20%.

Svaki kWh čiste energije proizveden iz obnovljivih izvora energije zamenjuje isti koji bi morao da se proizvede sagorevanjem fosilnih goriva u termoelektranama ili toplanama uz ogromno zagađenje naše životne sredine.
Mi u Srbiji i pre nego što nas stignu obaveze Evropske Unije u oblasti energetike i zaštite životne sredine treba da učinimo sve da se što bolje pripremimo za taj period. Sve naše aktivnosti u tom pravcu biće nagrađene manjim uvozom fosilnih goriva, većom energetskom efikasnošću, jeftinijom proizvodnjom i povećanjem znanja i iskustva u oblasti obnovljivih izvora energije.